top of page

OdysseyWhispers.com Group

Public·17 members
Adrian Nelson
Adrian Nelson

Buray Sahiden Mp3 Д°ndir Dinle Mp3 Д°ndir Dur


67 Sun bana bo> boş Ы к * * O W Г N e d ^ f о и һ П1> - San, m nasıl * arz, olduğunu,an.m aya ' Ы, açma kapama dü*es, var. Vc açm a duğm cc,,,, - raşabikccğ. manlarda açıyor. Tekrar internet arayansa t.k l,y o ru m, iğrenç diş, yıp sessizce ona e-posta aoyorum. "The Sa,oydaki davet bu arada, d,yorum içecekle,lfrı almaya giderken. Kabul ettiğini b.ldirm cn laz." Ah. gitmeyeceğin, ki." diyor, ayan bc>an ort.uluv,nı>, Nedenmiş?" Bakakalıyorum. Gitmek için bir sebebin, yok da o n d an.- o nuı,,. k; Sosyal etkinliklere katılamayacağım kadar yoğun l,ir hafu ; İnanmıyorum. Nasıl T h e Savoy'a gitm ek istenu-zr i üst düze)1ikdamlarına göre hava hoş. değil mir Bcd.ıva panya falan filin, bayık şeyler. H ediye çan:al.ıı ı. b i r p.ırn daha ah ne zor. ne sıkıcı vc zor iş. Eh. o zaman onlara haber verm en lazım." Oıuylamavıv:,, saklamıyorum bile. Aslında, şim di yapacağım. Scıyi: Hint, davetin ifin tefekkürler" diye dışım dan okuyarak v.mu.ru:: ' Maalesef Sam bu etkinime kanlamayacak. E n tyı d ılrklc n ^ % Yapmak zorunda değilsin." Sam şaşkınlık işimle bar., uzun uzun bakıyor. "Ofisteki diğer asistanlardan biri bana sarduna oluyor. Јапс Ellis denen bir kız. O Ja yapabilir." Evet, amл yapacak mı? Cevabı yapıştırm ak istiyorum. Janc Elidenen bu kişinin farkındayım, arada sırada Sam gelen kutusunda beliriyor. Asıl işi Sam in iş arkadaş. M A - ' için ışmak. Eminim yapm ak istediği cn son şey. günlük ı unun üsıüncbirde Sam in ajandasıyla boğuşm ak. ^ değil. O m uz silkiyorum. Ç ok kafam a takılmışa ЛиАл/ш. /кј, Улг Kahvelerimiz tezgaha konuyor ve onunkini uzatıyorum. "Ece... tekrar teşekkürler." -D ert etme - Kapıyı bana tutuyor Umarım yüzüğünü butursun. Telefonla işin biıcr bitmez. " -Biliyorum." diye lafını kes,yoıum. 'Sana gonderrinm. Aynı saniye içerisinde." Tamam." Yarım ağız gülümsüyor. "Eh, umarım her şey gönlünce olur." Elini uzatıyor ve kibarca tokalaşıyoruz. "Umarın, senin de her şey gönlünce olur." Düğünü ne zaman divc sormadım. Belki yarından itibaren bir hafta kaldı, tıpkı bizimki gibi. Hatta aynı kilisede. Gittiğim de onu kolunda Willow Cadısıyla göreceğim ve kadın gene San,'e toksik olduğunu söyleyecek. San, uzun adımlarla uzaklaşıyor ve ben de otobüs durağına koşuyorum. Yolcu İndiren bir otobüs vır w Kemen adıyorum. Strathan, Hill c geçerim, oradan dı yürürüm. Boş bir yere oturuyorum, dışan bakıyorum ve Sam'in kaldırım da hızlı hızlı yürüdüğünü görüyorum, yüzü ifadesiz ve duygusuz, neredeyse soğuk. Rüzgardan mı bilmiyorum, ya da yanından geçen biri mi çarptı ama kravatı yamulmuş ve farkında bile değil. Şimdi dc bu canımı sıkıyor. Bir mesaj atmazsam çatlarım. K ravatın yam ulm u }. O tu z saniye bekliyorum, sonra suratının şaşkınlığını izliyorum. Etrafına bakınıp kaldırımdan geçenler arasında aranışını fark edince bir tane daha gönderiyorum: Ofobüstoy/m. 31
Buray Sahiden Mp3 Д°ndir Dinle Mp3 Д°ndir Dur168 S o fm ' Kinsclla / * * У.Г K A n o ru n v B u n u e t t i ğ i m d e, * Ыг gün öğle aram.d., iiıic [ " Î ' r t h l s*,urcoeçnıium. Düğünden C4 p ıl c tepmuş. Avam ermeli mı etmemel; ı,lıv. c bugunkü Jk M )* һ - ^ " ",с dcvlf,i d?ilcnducn, juaurm h.kas.d* " Sunucunun sos. dikkati,,,, Sck s u m u z d a Sör Nkhola* Murrayy. otuz y.ldan #j undir tanıyan bir adam var. Alan Smıth-Rocsvs. A U, jak şjer bunlar. Sen ne diyorsun? gu adamı onıyorum." diyor Angela çok önemli hi vi!l. gibi. Alan Smith-Recv konuşmaya boyadığında, f sl., İ)V. rimde aynı binada çali}i)orduk." *Ab. öyle mi." Kibarca kala sallıyorum. ckr.uul.ıvs., s.,.,, u, bîr remi çıkıyor. Bakamıyorum. Onun gömmüşüyle bile göğsüme 1>V ;. saplanmış gibi darbeler giriyor ama nedenini anlayamıyorum Batı dertte olduğu için ini? Magnus olayını tek bilen inun olduğu için mi? I)ıin gece bir ormanda kolları vüoıdum a tırılı vaziyette durduğum vc muhtemelen onu bir daha hiç göımcscccğim için mi? "Bayağı yakışıklıymış." diyor Angela. alıcı göîiiylc N.ımı süzerde. "Sör Nicholus Bilmemkim bu mu?" Hayır! diyorum, tahminimden daha vahim hır telaşla. "Saçmalama.1" lamanı! Angela bana surat asıyor. "Saııa ne ki zaten?" c dur " R ky o m z u m u tutu yor. r, Annal 'c dönüyor. Evet Annalisc. K o n u ştu ğ u m u z ko' "u Boppy>'c *8y,esene* na mektup yazmak zotunı^ lalmaz-sm?" 4 II, hı. Ruby okul müdiresi ifadesini takınmış. Annalisc ise nuh


180 î r S l ^ o n k u t u d a ğ la n y la k a p b. - Z ' a n d a M ü b e lim * b i r c l h a r e k e y l e c r r a h o, a d e ta s a n d a l y e d e n b i r i n in s ih.,1, b ı r ş e k ild e, c flli/lc rı m d n i U W i r. - R i / d e a y ık la m a y a p ı y o r d u k. W l l u, fcjdarar>nlcmcli?/h//sonbu. B,r /anunlar olsa, arşivcilik hakkında ak,ii,! г л а,ск için kendimi paralardım. Oysaki şimdi düm düz su,. lnj,t kıp dundan düşer gibi. Adında benim sizinle konuşmak diği m bir şey var.' diyorum. Anlıyorum, diyor anda kısa bir suskunluktan 'Ben de olabilir diye düşünmüştüm. Hadi oıuralını.* Sandalyenin tekinin üstünden bir dosya yığınını kıldırıyor, altından da balıkçıdan alınmış yağlı kağıda sarılı koca r b.,^ çıkıyor. Anlaşıldı kokunun kaynağı. Demek buraya gitmiş. Sıradışı." Wanda kaşların çam-nr. arada kalıyor vc sonra burnunu buruşturarak dosyaları balığın üuünc geri bırakıyor. Gel yemek odasını deneyelim." Yamuk yumuk miııderii koltuklardan birine иишуопт vc Vfanda da etaminle kaplı bir sandalyeyi karşım a çekiyor. Eski odun dumanı kokusu, kiiflii kilim ve rustik oda kokusunun yarattığı hava beynime vuruyor adeta. Pencerelerdeki vitray camlardan altın rengi ışık süzülüyor içeri. Bu oda çok favish. anda da öyle. İler zam anki ilkelerinden taviz ser nıcycn kadın duruşuyla, iki di/i birbirinden ayrı, plili eteği bacaklarından aşağı kaymış, başı dinlem ek için öne eğik, elektriklenmiş kınalı saçları yiiziine düşm üş şekilde karşımda duruyor. Magnus Evet? diye başlıyorum. Derken anında susıı. oıum. la g rıu s zjene d u r u y o r u m. Anlık bir sessizlik çkü>or kadm hayatımda çok önemli. An onu tan(mıe. Il(rr raman için önemsizeylerden bahsetına.... ST 5 mdijr T " T " 1>""P A n o * * n b4 h r t, n, S r i SinM Ct B,b' W uyor. Birinden tutup yakala. mm la/tnı. - M a g n u s şu ana kadar kaç kız evlenme teklif etti?' (>у с başlamak istemezdim ama neden olmasın? antla gafil avlanıyor. Poppy!" Yutkunuyor. Nasıl yani x nim bildiğim M agnus... Bu konu..." Yüzünü ov^,uruyor vx u rlu k la rın ın pisliği gözüme çarpıyor. -Magnus. Brugcs'dc. O nunla şu anda konuşan,yorum. O vüıden sizinle konuşmaya geldim..anladım." W anda'nın yüzünde cenaze marşı çalıyor. 'I aıcinda bana bir liste olduğunu ve en sonda da kendisiyle benim yer aldığımızı söyledi. Magnus bana daha önce kimseden söz ermemişti. H atta eskiden 1 aıcinda ile çıkrıklarını bile söylemedi. H iç kimse söylemedi zaten " Scsimdeci pişmanlık ve sitemi gizleyemiyorum. Poppy. Böyle yapmamalısın...' Wanda'nın çrpındığt çok belli. "Magnus senden çok, çok hoşlanıyor ve gerçekten de böyle şeyleri d ert etm em elisin. Sen çok tatlı bir kt/.sın. Belki kibar olm aya çalışıyor ama söyleyiş tarzı içimi kanıtlıyor. Ne dem ek tatlı kız? Yoksa bu da ukalaca "Senin beynin jvk, tamam mı? demenin bir başka yolu mu? Bir şev söylemeliyim. Söylemeliyim. Şimdi yada ada. Hadi Poppy. 'Manda, bana kendim i aşağı seviyedeymiş gibi h '" 111" 1 > nun." Sözcükler b ir telaş dökülüveriyor dıdaklanmdan.


HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Swetha Varadarajulu
  Swetha Varadarajulu
 • Putrsa Chola
  Putrsa Chola
 • Lokawra Shiopa
  Lokawra Shiopa
 • F
  felipepalma108
 • kostenlos klingelton
  kostenlos klingelton
bottom of page